ZAMĚSTNANÝ A VZDĚLANÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

(CZ.1.10/5.2.00/06.01375)

Stručný obsah projektu
Cílem projektu je připravit Společný akční plán pro zaměstnanost a vzdělávání v Moravskoslezském kraji, který bude představovat integrované řešení pro trh práce a prosadit tento plán do budoucího implementačního systému realizace Strukturálních fondů v ČR v období 2014-2020.

Kromě přípravy samotného Společného akčního plánu dojde v rámci realizace projektu k vytvoření 3 specifických kompetenčních modelů pro klíčové pozice expertů Společného akčního plánu v oblastech strategického plánování, programového řízení a implementace a monitoringu programu a navazujícího vzdělávacího programu pro rozvoj úrovně definovaných klíčových kompetencí jako předpokladů úspěšné implementace Společného akčního plánu v oblasti absorpční kapacity.

V souladu s hlavním cílem projektu a principem partnerství bude do projektu zapojeno široké spektrum relevantních aktérů - zástupci neziskových, veřejných i podnikatelských subjektů a expertů pro strategické plánování, projektové řízení a politiku zaměstnanosti.

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Moravskoslezský kraj, jako tradiční průmyslový region ČR, má za sebou dvacet let restrukturalizace ekonomiky a hluboké společenské proměny. Masivní snižování počtu zaměstnanců v tradičních průmyslových odvětvích vedlo k tomu, že se Moravskoslezský kraj dlouhodobě potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, která dle statistik ČSÚ v posledních 15 letech překračovala národní průměr o 3-7 %. Palčivým problémem je pak podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných, který je v Moravskoslezském kraji výrazně vyšší než celorepublikový průměr.

Zaměstnanost se úzce pojí s kvalitou vzdělávání, protože kvalitní vzdělávání zvyšuje reálnou uplatnitelnost na současném dynamickém trhu práce. Současný trend vývoje českého školství, kdy je uplatňována spíše kvantita před kvalitou a přizpůsobením se aktuálním potřebám na trhu práce, by podle mezinárodních studií mohl vést v budoucnu k zásadní ztrátě konkurenceschopnosti. Je proto nutné zaměřit se na všechny stupně školství, v případě Moravskoslezského kraje pak především na zvýšení zájmu o technické obory a řemeslné profese, které jsou dnes atraktivní pro stále méně mladých lidí.

Předkládaný projekt si proto za hlavní cíl klade posílení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím rozvoje principů horizontální a vertikální spolupráce v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a posílení kapacit aktérů na trhu práce k implementaci integrovaných řešení pro plánovací období EU 2014-2020 za účelem zvýšení zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel Moravskoslezského kraje.

 

Cíle projektu

Strategickým cílem projektu je posílení pozice Moravskoslezského kraje jako národního lídra v koordinované politice a realizačních aktivitách na trhu práce a ve vzdělávání (v souladu se Strategií rozvoje kraje na léta 2009 - 2020) a zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti (v souladu se Strategií rozvoje kraje na léta 2009 - 2020, specifický strategický cil 2.1).

Cílem projektu je v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit metodiku pro iniciaci a implementaci Společného akčního plánu v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání (SAP) a zvýšit absorpční kapacitu pro zajištění úspěšné realizace SAP v období 2014 - 2020 v MSK v podobě alokovaných finančních prostředků a připravené realizační a institucionální kapacity pro úspěšnou realizaci SAP v MSK. Tím bude vytvořeno příznivé prostředí pro iniciaci a stimulaci tvorby potřebných projektů přinášejících integrované řešení pro trh práce v MSK.

 

Navržené řešení zahrnuje:

1) Partnerství organizací v rámci MSK působících na trhu práce (veřejné, soukromé i neziskové organizace včetně vzdělávacích organizací).

2) Vytvoření konceptu SAP - argumentační podklady pro jednání o partnerské smlouvě a vyjednávání podmínek pro plánovací období EU 2014 - 2020.

3) Vytvoření návrhové části SAP - Společný akční plán pro zaměstnanost a vzdělávání v MSK - integrované řešení pro trh práce.

4) Vytvoření metodiky pro iniciaci a implementaci SAP v MSK pro plánovací období EU 2014 - 2020 v souladu s aktuálně formulovanými národními rozvojovými prioritami a návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU z 14.3.2012 (COM (2011) 615 final/2).

5) Informační a znalostní zdroje v oblasti integrovaných řešení na trhu práce - vytvoření komunikačního plánu projektu a e-portálu pro sdílení informací a zkušeností v oblasti integrovaných řešení na trhu práce a implementace SAP.

 

Popis aktivit v realizační fázi projektu

1) Formování partnerství a definování priorit SAP - cílem je zformovat partnerství aktérů na trhu práce v MSK, analyzovat a rozšířit existující informační zdroje pro nadefinování priorit SAP a dosáhnout jejich konsensuálního schválení v rámci partnerství.

2) Koncept SAP pro jednotlivé priority - cílem je rozpracovat jednotlivé priority SAP do podoby návrhu pro vyjednávání o partnerské smlouvě. Dílčí činnosti mj. představují:

- analýza rozvojových potřeb a potenciálu včetně SWOT analýzy pro jednotlivé priority,

- akční plán - formulace cílů, opatření a jejich vzájemné provázanosti,

- popis strategie a jejich cílů,

- definice nástrojů propagace a komunikačního plánu SAP,

- 1. draft SAP - argumentační podklad pro jednání o partnerské smlouvě.

3) Tvorba návrhové části SAP - podklad pro vyjednávání partnerské smlouvy - cílem je upřesňovat a rozpracovávat 1. draft konceptu SAPu do podoby komplexní metodiky pro iniciaci a implementaci SAP v závislosti na průběhu jednání o partnerské smlouvě a podmínkách plánovacího období EU 2014-2020. Dílčí činnosti mj. představují:

- vyjednávání SAP souběžně s dopracováním návrhové části (aktivity, milníky, cílové skupiny, harmonogram, návrh rozpočtu, odpovědnost),

- 2. draft návrhové části SAP a návrh implementační struktury s upřesněním navrhovaných měřitelných cílů pro výstupy a výsledky.

4) Implementovatelný SAP - cílem je na základě výsledků jednání o podobě partnerské smlouvy a podmínkách plánovacího období EU 2014-2020 dopracovat jednotlivé části metodiky pro iniciaci a implementaci SAP do finální podoby. Dílčí činnosti mj. představují:

- definování požadavků na organizační strukturu kapacit pro řízení a monitoring implementace SAP

- systém metodického zajištění implementace SAP,

- podrobný návrh rozpočtu,

- monitorovací a hodnotící systém,

- řízení rizik.

 

Termín realizace projektu: říjen 2012 – červenec 2014

 

Kontakt:

RNDr. Jan Beneš
Tel.: +420 595 693 889
Mobil: +420 775 904 384
E-mail: jbenes@msunion.cz

 

 

Akce a projekty, partnerství: