START profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji

 

Počátkem prosince 2016 zahájilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s partnery RPIC-ViP a Úřadem práce ČR realizaci projektu „Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji“ (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005651).

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a pomoc při nastartování profesní kariéry pro 200 osob z cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání do 25 let – absolventů SŠ a žáků posledních ročníků SŠ. Na základě analýzy potřeb a jednání se zástupci průmyslu byl pro realizaci projektu na straně zaměstnavatelů vybrán sektor automotive, jako jeden z hlavních tahounů konkurenceschopnosti MS kraje i ČR.

Realizace projektu přispěje ke zmírnění klíčových problémů na trhu práce, mezi které patří nedostatek zaměstnanců dobře připravených pro uspokojení poptávky na současném i budoucím trhu práce. Jednou z příčin tohoto problému je odliv talentovaných mladých lidí, a to zejména ve spojení s menší nabídkou perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek. Projekt má ambici ukázat cestu ke změně jak v nedostatku, tak i v dobré přípravě u cílové skupiny mladých lidí do 25 let a přispět k jejich udržení v MS kraji.

Podstatu změny vidíme ve třech směrech. První směr představují absolventi SŠ, kteří vystudovali obory sice možná snadnější ke studiu, ale obtížnější z hlediska pracovního uplatnění a perspektivy dobrého výdělku. Proto budeme mezi účastníky projektu vybírat uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří ve vstupním výběru projeví základní manuální zručnost potřebnou pro technické obory a také zájem o uplatnění v těchto oborech. V projektu jim pomůžeme k překonání bariér, které vůči těmto oborům mohou mít. Úspěch v této skupině může být příkladem dobré praxe i pro šířeji zaměřené změny v aktivitách vedoucích ke snížení nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu.

Druhý směr představují studenti posledních ročníků SŠ, kteří sice studují technické obory, ale z různých důvodů si hledají pracovní uplatnění jinde. Ať již ve studiu VŠ oborů, jejichž uplatnitelnost v praxi je problematická a motivací ke studiu je zpravidla snaha „prodloužit si mládí“. Nebo odcházejí pracovat mimo technický obor, protože nemají reálnou představu o profesní kariéře. Dříve realizované průzkumy potvrzuji, že takových žáků SŠ je značný počet.

Třetí směr představují absolventi SŠ, kteří nastoupili na VŠ, zpravidla technického směru, ale studium předčasně ukončí a opět často končí buď na nějakém snadnějším VŠ studiu, případně odcházejí z regionu a hledají uplatnění v jiných oborech.

Účastníci projektu mají k dispozici sadu na sebe navazujících aktivit zaměřených na diagnostiku profesních předpokladů, rozvoj klíčových kompetencí a poradenství při nastartování kariéry v technických a řemeslných profesích se specifickým zaměřením na sektor automotive. Navrhovaný projekt cílí do oblasti prevence nezaměstnanosti, zejména opakované nebo dlouhodobé, a to podporou dobrého startu profesní kariéry. Díky projektu zároveň dojde ke zmírňování neuspokojené poptávky zaměstnavatelů, kteří poukazují na vysoký počet pracovních míst, která nemohou obsadit, a to přes významný počet nezaměstnaných.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rozpočet projektu:
10 mil. Kč

Doba realizace projektu:
1.12.2016 – 30.11.2018

Kontaktní osoby:
Jan Beneš
hlavní manažer projektu
tel.: 775 904 384
e-mail: jbenes@msunion.cz

Zdeněk Karásek
projektový manažer partnera projektu
tel.: 602 718 026
e-mail: karasek@rpic-vip.cz

 

 

Akce a projekty, partnerství: