Predikce trhu práce – KOMPAS

 

Registrační číslo projektu
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Realizátor projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Regionální partner projektu pro Moravskoslezský kraj
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Stručný obsah projektu

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje.

V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů.

Při tvorbě modelů bude využito doposud vytvořených modelů, které budou zdokonaleny tak, aby jejich výstupy jednak splňovaly nároky, které jsou na predikce kladeny a aby dále umožnily predikce na regionálních úrovních.

Vytvořené modely predikcí trhu práce budou založeny na datech a postupech, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě a tím umožní udržitelnost výstupů i po skončení projektu.


Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Navíc, je potřeba respektovat, že globální ekonomika současného světa se vyvíjí velmi dynamicky a nástup čtvrté průmyslové revoluce, a s tím spojené změny v zaměstnanosti, jsou nevyhnutelné. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což vyžaduje mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Tyto informace jsou tak důležitým zdrojem / podkladem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce jednak pohybují, a jednak ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu (včetně veřejných služeb zaměstnanosti, a odborů/oddělení regionálního rozvoje), ale i např. o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště.

Fungování trhu práce má multidimenzionální symetrický rozměr – vstupuje do rozhodovacích procesů na nejrůznější úrovni, v nejrůznějších oblastech. Není tak možné uvažovat o tom, že by si jednotlivé resorty pro své účely zřizovaly samostatná pracoviště vytvářející „svoje“ predikce trhu práce pouze z jejich úhlu pohledu. Je proto nezbytné zachovat multidimenzionální symetrický rozměr i v predikcích. To předpokládá spolupráci dotčených resortů resp. subjektů jak na straně vstupu tak i výstupu, nicméně jednoho odborného garanta. V rámci projektu bude dále na MPSV rozšířeno odborné pracoviště, které bude dohlížet na fungování systému, zajišťovat jednotlivé procesy a spravovat jejich kvalitu, a to nejen na národní, ale i regionální úrovni. V této souvislosti bude k vykonávaným činnostem náležet i jednání s kooperujícími organizacemi, zejména s poskytovateli potřebných dat, jako jsou ČSÚ, ČSSZ, MŠMT, MF apod. V rámci tohoto pracoviště budou sledovány i potřeby jednotlivých sektorů ekonomiky a mezinárodní trendy.

V oblasti předvídání potřeb trhu práce byly v ČR v minulých letech učiněny kroky, které se pokusily vytvořit jednotlivé prvky systému předvídání potřeb trhu práce v ČR. Od roku 1999 byly v ČR vytvářeny kvantitativní modely (podle nizozemského vzoru), které porovnávají nabídku pracovní síly s její poptávkou.

Z dosud dosažených výstupů vyplynulo, že pro ČR je v oblasti predikcí vhodné použít kombinovaný kvantitativně-kvalitativní prognostický postup zjišťování budoucích kvalifikačních potřeb podpořený monitoringem trhu práce. Projekt KOMPAS tak nestaví „na zelené louce“, ale vychází z doposud získaných informací, a to jak pozitivních zjištění, tak identifikovaných nedostatků.

I když predikce na národní úrovni jsou v ČR rozvinuty lépe ve srovnání s predikcemi na regionální úrovni, je nezbytné práce zaměřit i na zdokonalení této úrovně. Současně je však třeba dosáhnout výstupů platných i pro regionální úroveň, neboť dosavadní výstupy ukazují, že národní úroveň predikcí je nedostatečná pro kvalifikovaná rozhodnutí činěná na regionální úrovni. Tato skutečnost vyžaduje vedle užití kvantitativní metody i uplatnění kvalitativních metod doplněných vhodně nastaveným monitoringem trhu práce. Získání kvalitních výstupů z modelů na národní i regionální úrovni dále napomůže vstup plošně sbíraných dat popř. dat získaných z velkého vzorku populace, zejména pak dat ČSSZ (po určitých úpravách) a dat ISPV.


Cíle projektu

Projekt má 3 hlavní cíle:

 1. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni.
 2. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce.
 3. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV.

Navržené řešení zahrnuje

 1. Zmapování potřeb/očekávání relevantních aktérů trhu práce, potenciálních uživatelů výstupů predikčních modelů trhu práce.
 2. Zmapování probíhajících a nastupujících trendů na trhu práce, které významně ovlivňují nastavení parametrů modelů, a to zejména s nástupem čtvrté průmyslové revoluce, kdy se dají očekávat významné změny v celé řadě oblastí včetně trhu práce, vzdělávání.
 3. Zkvalitnění doposud vytvářeného modelu na základě zjištěných potřeb tak, aby došlo k dosažení očekávaných výstupů, a to včetně respektování regionální úrovně.
 4. Zajištění dat v dlouhodobé perspektivě s potřebnou vypovídající hodnotou, která budou respektovat princip efektivnosti a udržitelnosti.
 5. Zkvalitnění existující podoby monitoringu trhu práce realizovaného ÚP ČR mezi zaměstnavateli tak, aby byl využitelný pro zkvalitnění výstupů projekcí trhu práce.
 6. Vytvoření regionálních struktur pro hodnocení budoucích regionálních trendů trhu práce.
 7. Zpracování koncepce „Barometr trhu práce v regionech“.
 8. Verifikace modelem dosažených výstupů s pomocí znalostí získaných prostřednictvím Barometru trhu práce, pracovních skupin a reálných statistických dat.
 9. Vytvoření relevantních analytických výstupů na národní a regionální úrovni.
 10. Vytvoření webové aplikace, která bude dostupná široké skupině uživatelů, obsahující informace vztahující se k současné situaci a predikovanému vývoji na trhu práce z hlediska jednotlivých skupin povolání a úrovni vzdělání.
 11. Rozšíření odborného pracoviště MPSV pro monitorování a predikce trhu práce.

Přínosy projektu pro cílové skupiny

Výstupy projektu napomohou následujícím cílovým skupinám:

 • státní správě – při tvorbě strategických materiálů jak dlouhodobého tak i krátkodobého charakteru;
 • veřejným službám zaměstnanosti – při koncipování a realizaci efektivní APZ, zejména v oblasti rekvalifikací;
 • samosprávě – při tvorbě strategických materiálů jak dlouhodobého tak i krátkodobého charakteru na regionální a lokální úrovni;
 • odborům/oddělením regionálního rozvoje – při rozhodování v oblasti investic a plánovaného rozvoje na regionální a lokální úrovni;
 • odborům/oddělením vzdělávání – při plánování vzdělávací politiky a tvorbě opatření na podporu oborů vzdělání s předpokládanou vyšší mírou uplatnitelnosti na trhu práce;
 • vzdělávacím institucím – při aktualizaci vzdělávacích programů zohledňujících výsledky predikcí z hlediska obsahu vzdělávání a kompetencí nezbytných pro uplatnění na trhu práce;
 • zaměstnavatelům (zaměstnavatelským a profesním sdružením) – při plánování svého rozvoje, zejména v oblasti náboru nových pracovníků a personálního rozvoje zaměstnanců;
 • subjektům, které se zabývají personální činností a poradenstvím – při práci s klienty a formulaci doporučení pro perspektivní kariérní rozvoj klientů.

Rozpočet krajské platformy

8,9 mil. Kč

Doba realizace projektu

Leden 2017 – prosinec 2022

Kontakt

Ing. Marek Gavenda
hlavní manažer projektu za Moravskoslezský kraj
Mobil: +420 724 280 395
E-mail: gavenda@rpic-vip.cz

Akce a projekty, partnerství: