i-AIR REGION

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Název projektu /  Nazwa projektu :         i-AIR REGION
Registrační č. / Nr. rejestracyjny :           CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075
Období realizace / Okres realizacji :       1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

 

oficiální stránka projektu  / oficjalna strona projektu

Partneři projektu / Partnerzy projektu

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (vedoucí partner / partner wiodący)
Moravskoslezský kraj
Województwo Śląskie
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA"


Partněři iniciovali projekt za účelem prohloubení spolupráce veřejné správy, vědecko-výzkumných institucí a uskupení municipalit z České republiky i Polské republiky na regionální úrovni. Tématem spolupráce je zlepšování kvality ovzduší v přeshraničním regionu.

Cílem projektu je výměna zkušeností veřejné správy, zejména na regionální úrovni, za účelem vytvoření regionálních legislativních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší. Pro tento účel bude vytvořena regionální pracovní skupina projektu. Dobré zkušenosti z jednotlivých zemí, resp. krajů chce vzájemně přenést a implementovat fungující know how, zejména:

 • opatření u lokálních zdrojů, jako je výměna kotlů, zařazení nízkoemisních paliv
 • kontrola lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, zejména mechanismus kontroly parametrů správného spalování, zamezení spalování odpadů atd.
 • opatření na průmyslových zdrojích, zejména plné využití možností Evropského práva (např IPPC, procesy EIA)
 • sdílení informací o aktivitách veřejné správy v regionu
 • vytvoření materiálů pro edukaci státní správy (legislativa, praktické realizace, regionální postupy, kontroly)
 • široká medializace výstupů i pro veřejnost (edukační centrum, prezentační materiály)

Nástrojem pro naplňování cílů projektu budou společné odborné semináře pořádané v průběhu trvání projektu v rámci následných odborných klíčových aktivit:

 • Komparace opatření a nástrojů v ochraně ovzduší v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství,
 • Edukační centrum, vytvoření vzdělávacích materiálů a informační webové stránky,
 • Vytvoření systému měření a kontroly lokálních topenišť, kategorizace topenišť podle parametrů spalování.

V průběhu trvání projektu patněři uspořádají  3 mezinárodní konference pro odbornou i laickou veřejnost, a to v Ostravě (jaro 2019), Bielsku-Bialej (jaro 2020) a Českém Těšíně (podzim 2020)


Partnerzy zainicjowali projekt w celu pogłębienia współpracy administracji publicznej, instytucji naukowo-badawczych oraz stowarzyszeń gmin z Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej na szczeblu regionalnym. Tematem współpracy jest poprawa jakości powietrza w transgranicznym regionie.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w administracji publicznej, szczególnie na poziomie regionalnym, w celu utworzenia regionalnych instrumentów legislacyjnych dla poprawy jakości powietrza. W tym celu zostanie utworzona regionalna grupa robocza. Dobre doświadczenia z poszczególnych krajów, ewent. województw chce wzajemnie przenieść i  wdrażać funkcjonalną wiedzę, a w szczególności:

 • środki dla lokalnych źródeł, takie jak wymiana kotłów, używanie paliw o niskiej emisji
 • kontrola lokalnych źródeł ciepła z wejściem lub bez wchodzenia do lokalu mieszkalnego, w szczególności mechanizm kontroli parametrów prawidłowego spalania, zapobieganie spalaniu odpadów itp.
 • środki dla źródeł przemysłowych, zwłaszcza pełne wykorzystanie możliwości prawa europejskiego (naprz. IPPC, EIA)
 • udostępnianie informacji o działalności administracji publicznej w regionie
 • opracowanie materiałów do edukacji administracji państwowej (przepisy prawne, praktyczne zastosowanie,  działania regionalne, kontrole)
 • ogólna medializacja wyników dla społeczeństwa (centrum edukacyjne, materiały prezentacyjne)

Narzędziem do realizacji celów projektu będą wspólne seminaria organizowane podczas trwania projektu w ramach następujących fachowych działań kluczowych:

 • Porównanie środków i narzędzi w ochronie powietrza w Kraju Morawsko-Śląskim i Województwie Śląskim
 • Centrum edukacjyne, opracowanie materiałów edukacyjnych oraz informacjynej strony internerowej
 • Utworzenie systemu pomiarów i kontroli lokalnych ogrzewań, kategoryzacja ogrzewań  wg. parametrów spalania

W trakcie trwania projektu zorganizują 3 międzynarodowe konferencje dla ekspertów oraz społeczeństwa, i to w Ostrawie (wiosna 2019), Bielsku-Białej (wiosna 2020) oraz Czeskim Cieszynie (jesień 2020).

Akce a projekty, partnerství: