ORGÁNY SDRUŽENÍ

 • Shromáždění členů
 • Rada
 • Výkonná rada
 • Revizní komise

Shromáždění členů

 • je nejvyšším orgánem spolku a je svoláváno radou nejméně jednou ročně, 
 • shromáždění členů jsou oprávněni účastnit se statutární orgán člena nebo pověřený zástupce člena. 

Do působnosti shromáždění členů patří zejména:

 1. určení účelu a hlavního zaměření činnosti spolku a schvalování základních cílů činnosti spolku,
 2. projednání a schválení otázek zásadního významu,
 3. schvalování zpráv o činnosti spolku,
 4. projednání a schválení výsledku hospodaření, závěrečné zprávy o hospodaření včetně roční účetní závěrky a návrhu rozpočtu s tím, že svým usnesením může pověřit radu schválením závěrečné zprávy o hospodaření včetně roční účetní závěrky,
 5. projednání zpráv revizní komise,    
 6. volba a odvolání členů rady a revizní komise,
 7. schvalování výše členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti,
 8. rozhodování o vyloučení členů dle článku 5.7.2, 5.7.3 a 5.7.4 stanov,
 9. schvalování změn a doplnění stanov,
 10. rozhodování o přeměně spolku,
 11. rozhodování o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora.

Rada

 • je kolektivní statutární orgán složený z členů spolku, který řídí činnost spolku.
 • má 21 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni shromážděním členů. Ze svého středu rada volí prezidenta a viceprezidenty, kteří tvoří výkonnou radu. 
 • funkční období je tříleté. 
 • člen spolku jedná v radě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce.

Radě přísluší zejména:    

 1. formulovat cíle spolku,
 2. vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých shromážděním členů,
 3. rozhodovat o členských záležitostech,
 4. přijímat sdělení členů o ukončení členství,
 5. svolávat shromáždění členů,
 6. jmenovat a odvolávat ředitele a stanovit podmínky jeho činnosti,
 7. schvalovat organizační a podpisový řád spolku,
 8. schvalovat v průběhu roku úpravu rozpočtu do výše 30 % schváleného rozpočtu spolku za podmínky zachování vyrovnaného rozpočtu,
 9. svým usnesením převést některé pravomoci podle tohoto článku 9.8 stanov, na výkonnou radu,
 10. kooptovat nové členy na uvolněná místa v radě podle výše uvedených zásad.                                                                                                                   

Výkonná rada

 • je volena radou a tvoří ji prezident a 6 viceprezidentů,
 • pravomoci výkonné rady určí svým usnesením rada.

Revizní komise

 • je pětičlenná,
 • členy volí shromáždění členů, zvolení členové pak ze svého středu zvolí předsedu,
 • provádí kontrolu vedení účtů a hospodaření  sdružení,
 • ze své činnosti se zodpovídá Shromáždění členů,
 • funkční období revizní komise je tříleté.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: