HLAVNÍ PROGRAMOVÉ OKRUHY ČINNOSTI SDRUŽENÍ

 • Rozvoj dopravní infrastruktury, logistiky a systémů
 • Revitalizační a rozvojové záměry v oblasti energetiky, odpadů a životního prostředí
 • Podpora vědy, výzkumu, školství a růstu odborností
 • Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje a jeho konkurenceschopnosti
 • Širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, České republiky i Evropské unie

Program činnosti sdružení je schvalován shromážděním členů, projednáván a doplňován radou sdružení a výkonnou radou.

Konkrétní výsledky, které sdružení zásadním způsobem podpořilo, dosáhlo nebo se podílelo na jejich realizaci:

Rozvoj dopravní infrastruktury, logistiky a systémů

 • Rozšíření VI. Panevropského dopravního koridoru o větev VI.B procházející naším územím od r. 1997.
 • Výstavba dálnice D 47, komunikace R 48 a podpora východozápadního propojení I/11-I/57.
 • Modernizace II. TŽ koridoru a III. TŽ koridoru směr Slovensko.
 • Vznik Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v MS kraji, koordinace projektů vč. modernizace tratí a vozidel.
 • Dopravní napojení průmyslových zón vč. letiště.
 • Vznik mezinárodního veletrhu železniční techniky CZECH RAILDAYS.
 • Účast na mezinárodním projektu Adriatic – Baltic Landbridge a připravované projekty jiné.
 • Odborné studie a poradenství při vzniku logistických center atd.
 • Pořádání mezinárodních konferencí TRANSPORT.

Revitalizační a rozvojové záměry v oblasti energetiky, odpadů a životního prostředí.

 • Řešení energetických problémů Ostravska (projekt PHARE).
 • Zásobování regionu ropnými produkty, s výstavbou strategického velkoskladu. Úvodní studie 1996 -1997.
 • Regionální energetický generel 1997 – 1999.
 • Koncepční řešení odpadů v kraji a ČR s využitím moderních technologií od r. 1999 a dále.
 • Účast na mezinárodních projektech V 4 zaměřených na životní prostředí.
 • Mezinárodní projekt Water Norm k řešení důsledků hornické činnosti na vodní zdroje s využitím 6. a 7. rámcového programu EU pro rozvoj vědy a výzkumu.
 • Pořádání odborných setkání a pracovní skupina k urychlení řešení brownfields.
 • Pořádání konferencí Průmyslová krajina k revitalizačním projektům i energetice.
 • Pořádání mezinárodních konferencí ODPADY 21 zaměřených na koncepční řešení odpadového hospodářství středoevropských zemí ve 21. století.

Podpora vědy, výzkumu, školství a růstu odbornosti.

 • Účast na řešení 5. a 6. rámcového programu EU pro rozvoj vědy a výzkumu.
 • Příprava projektů 7. rámcového programu EU pro rozvoj vědy a výzkumu.
 • Podpora rozvoje odborného vzdělávání, školství a vzniku nových učebních oborů.
 • Podpora projektů V a Vpl, účast na vzniku publikace „Technická vyspělost Moravskoslezského kraje“.
 • Spolupráce na praktických stážích, vzdělávacích a rekvalifikačních programech.
 • Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci se členy Sdružení, úřady práce a regionálními partnery.
 • Podíl na koordinaci regionálních projektů Kariéra a Symbióza.
 • Založení personální agentury Specialist Service, zaměřené především na vyhledávání a umísťování odborníků a vzdělávací programy.

Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje a jeho konkurenceschopnosti.

 • Podíl na určování regionálních priorit, jejich prosazování a na realizaci rozvojových programů.
 • Účast na založení Free zone Ostrava a.s.
 • Účast na založení Agentury pro regionální rozvoj, a.s. a její počáteční podpora před vznikem krajů.
 • Účast na vzniku Česko-korejského hospodářského a průmyslového výboru v rámci Hospodářské komory.
 • Prosazení a koordinace projektu NÁSKOK řešeného s Krajskou HK a Hospodářskou rozvojovou agenturou třinecka, Podnikatelským centrem, s.r.o., k přípravě na rozpočtové období EU v období 2007 až 2013.
 • Účast v Monitorovacím výboru ROP Moravskoslezsko.
 • Vyhledávání a zakládání oborových klastrů od r. 2002 (vč. zásadního financování těchto projektů). Založen tzv.
  • strojírenský
  • dřevařský
  • ICT
  • vodíkový
  • automobilový
 • Pořádání mezinárodních konferencí „Investment & Business Forum“ zaměřených na vstup investic, investorů a podporu podnikání.

Širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, České republiky i Evropské unie.

 • Každoroční pořádání Kongresu starostů a primátorů Moravskoslezského kraje.
 • Zajišťování odborného poradenství a konzultací členům Sdružení, významným investorům a partnerům dalším.
 • Podpora pořádání každoročního Dne NATO a dalších akcí pořádaných členy Sdružení.
 • Pořádání tradičních Vánočních trhů pro drobné podnikatele a prodejce.
 • Pořádání každoročního Vánočního koncertu a společenského večera s doprovodným programem.
 • Účast v regionálních, celostátních i mezinárodních pracovních týmech a řídících skupinách pro řešení rozvojových programů koncepcí a projektů ve výše uvedených oblastech.
 • V průběhu roku se dále uskutečňují stovky pracovních setkání se členy Sdružení a dalšími partnery, které mají interní charakter.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: