STANOVY SDRUŽENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1         Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (dále jen „spolek“) bylo založeno dne 8.11.1990 jako zájmové sdružení v souladu s ust. § 360 b. Hospodářského zákoníku. V souladu s § 20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, bylo sdružení zapsáno ode dne 12.8.1992 do registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem města Ostravy pod čj. spr. 164/92 a přeregistrováno bylo k 1.1.2003 do registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod reg. zn. R 125/03. V souladu s ustanovením § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sdružení změnilo svou právní formu na spolek ve smyslu ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

2. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU

2.1         Název spolku zní: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

2.2         Obec, ve které je umístěno sídlo spolku, je: Ostrava, Česká republika.

 

3. ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

3.1         Prosazování oprávněných zájmů svých členů, zejména těch zájmů, které jsou společné a jsou v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje.

3.2         Součinnost při přípravě, aktualizacích a realizaci rozvojové strategie Moravskoslezského kraje v podmínkách Evropské unie, zejména v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů.

3.3         Podíl na tvorbě a řešení úkolů souvisejících s přípravou, aktualizacemi a realizací rozvojové strategie Moravskoslezského kraje, tj. na opatřeních, projektech a souvisejících dokumentech.

3.4         Návrhy, příprava a realizace podpůrných akcí ve prospěch plnění poslání spolku, rámcová koordinace dalších regionálních aktivit.

 

4. PŘEDMĚT HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SPOLKU

4.1         Za účelem podpory hlavních činností spolku uvedených v článku 3 těchto stanov je spolek oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou, resp. podnikatelskou činnost řízenou ředitelem a schválenou radou, a to v souladu s čl. 4.2 těchto Stanov.

4.2         Předmětem podnikání spolku, v souladu s článkem 4.1 těchto stanov, je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

5. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

5.1         Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba mající zájem na plnění účelu spolku s tím, že tento účel bude sama aktivně podporovat a realizovat a zaváže se k plnění svých povinností vyplývajících jí z členství v souladu s těmito stanovami.

5.2         Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přistoupením ke stanovám spolku zájemcem o členství a následným schválením členství radou. Přijatý člen je vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

5.3         Členství ve spolku není na překážku členství v jiných spolcích a organizacích, jejichž činnost není v rozporu s posláním spolku.

5.4         Členství ve spolku je stejného druhu.

5.5         Každý člen spolku jedná v orgánech spolku osobně nebo prostřednictvím svého zástupce.

 

5.6         O výši členských příspěvků a podmínkách jejich splatnosti rozhoduje shromáždění členů usnesením přijatým nadpoloviční většinou členů přítomných na zasedání shromáždění členů. Výše členského příspěvku se určí vždy na jeden kalendářní rok dopředu.

 

5.7         Členství ve spolku zaniká:

5.7.1   vystoupením člena, a to dnem doručení jeho písemného sdělení radě,

5.7.2   vyloučením člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a ani po výzvě nápravu v přiměřené lhůtě nezjednal,

5.7.3   vyloučením člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a nelze-li porušení povinnosti odčinit a/nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu (v takovém případě se výzva ke zjednání nápravy nevyžaduje),

5.7.4   vyloučením člena pro jednání, které je v rozporu se zájmy spolku,

5.7.5   nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, přičemž členství zanikne dnem následujícím po marném uplynutí stanovené lhůty,

5.7.6   dnem zániku právnické osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

5.7.7   zánikem spolku bez právního nástupce.

5.8         O vyloučení člena podle článků 5.7.2, 5.7.3 a 5.7.4 výše rozhoduje shromáždění členů a vyloučení je účinné dnem určeným v rozhodnutí shromáždění členů o vyloučení člena, a není – li v rozhodnutí takový den určen, je vyloučení účinné dnem přijetí rozhodnutí shromáždění členů o vyloučení člena.

5.9         Návrh na vyloučení člena spolku může podat v písemné formě kterýkoli jeho člen, přičemž v návrhu je nutné uvést okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, může žádat o jeho vysvětlení a bez zbytečného odkladu uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rada. Rada rozhodnutí o vyloučení člena zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

5.10     Zánikem členství nezanikají finanční závazky bývalého člena spolku vůči spolku.

5.11     Spolek vede seznam členů. Seznam je veden v elektronické podobě. Zápis, změnu nebo výmaz v seznamu provádí rada. Úplný seznam, popřípadě výpis ze seznamu členů s uvedením, že se jedná o neúplný seznam, je zpřístupněn na internetových stránkách spolku.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

6.1         Člen má následující práva a povinnosti

6.1.1   podílet se na stanovení cílů a činnosti spolku a na jejich realizaci,

6.1.2   předkládat návrhy vlastních aktivit, vhodných k podpoře ostatními členskými organizacemi,

6.1.3   účastnit se zasedání shromáždění členů a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku v souladu s § 251 občanského zákoníku,

6.1.4     volit a být volen do orgánů spolku,

6.1.5     platit stanovené členské příspěvky ve lhůtách stanovených shromážděním členů.

 

7. ORGÁNY SPOLKU

7.1         Orgány spolku jsou:

a)   shromáždění členů,

b)   rada,

c)   výkonná rada,

d)   ředitel,

e)   revizní komise.

 

8. SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

8.1         Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku.

8.2         Shromáždění členů svolává rada nejméně jednou ročně. Pozvánka na zasedání shromáždění členů musí být písemná, podepsaná prezidentem spolku nebo jím pověřeným zástupcem, musí obsahovat přesný pořad zasedání, datum, hodinu a místo zasedání a musí být prokazatelně doručena všem členům spolku nejméně deset (10) dnů přede dnem zasedání.

8.3         Členové se účastní shromáždění členů osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Zástupce člena, který je právnickou osobou, je povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce člena – fyzické osoby, který jedná na základě plné moci, je povinen se prokázat řádně udělenou písemnou plnou mocí. Zástupce člena – právnické osoby, který jedná na základě plné moci, je povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku a řádně udělenou písemnou plnou mocí.

8.4         Shromáždění členů v úvodu zasedání zvolí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Rozhodnutí o volbě osob do funkce orgánů zasedání je přijato nadpoloviční většinou přítomných členů.

8.5         Do působnosti shromáždění členů patří zejména:

a)   určení účelu a hlavního zaměření činnosti spolku a schvalování základních cílů činnosti spolku,

b)   projednání a schválení otázek zásadního významu,

c)   schvalování zpráv o činnosti spolku,

d)   projednání a schválení výsledku hospodaření, závěrečné zprávy o hospodaření včetně roční účetní závěrky a návrhu rozpočtu s tím, že svým usnesením může pověřit radu schválením závěrečné zprávy o hospodaření včetně roční účetní závěrky,

e)   projednání zpráv revizní komise,

f)    volba a odvolání členů rady a revizní komise,

g)   schvalování výše členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti,

h)   rozhodování o vyloučení členů dle článku 5.7.2, 5.7.3 a 5.7.4 stanov,

i)     schvalování změn a doplnění stanov,

j)     rozhodování o přeměně spolku,

k)   rozhodování o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora.

8.6         Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku

 

8.7         Každý člen má na zasedání shromáždění členů jeden hlas. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů členů přítomných na zasedání v době usnášení. Pro přijetí rozhodnutí o zrušení spolku, přeměně spolku, stanovení výše a podmínek splatnosti členského příspěvku, změně a doplnění stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny členů přítomných na zasedání v době usnášení.

 

8.8         Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad zasedání shromáždění členů při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o nich hlasovat.

8.9         Ze zasedání shromáždění členů pořizuje zvolený zapisovatel zápis, a to do třiceti (30) dnů od jeho ukončení. Zápis ověřují zvolení ověřovatelé. V zápisu se uvede, kdo zasedání svolal a jak, datum a čas konání, kdo je zahájil, osoby zvolené do funkce orgánů zasedání, přijatá usnesení a datum vyhotovení zápisu.

8.10     Zápis ze zasedání shromáždění členů obdrží všichni členové spolku. Každý člen spolku může rovněž nahlédnout do zápisu ze zasedání shromáždění členů v sídle spolku.

 

9. RADA

9.1         Rada je kolektivní orgán složený z členů spolku. Rada určuje základní zaměření činnosti spolku a vykonává další působnost, kterou ji svěřují tyto stanovy.

9.2         Rada má dvacet jedna (21) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni shromážděním členů.

9.3         Funkční období rady je tříleté. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení nové rady. Je-li v průběhu funkčního období zvolen nový člen rady, končí jeho funkční období s funkčním obdobím rady.

9.4         Členové rady mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemným oznámením adresovaným do rukou prezidenta spolku. Výkon funkce členů rady končí uplynutím dvou měsíců od dojití oznámení.

9.5         Rada může kooptovat nového člena na uvolněné místo do nejbližšího zasedání shromáždění členů. Shromáždění členů na svém nejbližším zasedání rozhodne o volbě členů rady.

9.6         Zasedání rady svolává a řídí prezident. Program a podklady pro zasedání rady připravuje ředitel. Není-li oprávněn se účastnit současně jako člen rady či zástupce člena rady, účastní se člen výkonné rady zasedání rady jen s hlasem poradním.

9.7         Člen spolku jedná v radě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Zástupce člena, který je právnickou osobou, je povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce člena – fyzické osoby, který jedná na základě plné moci, je povinen se prokázat řádně udělenou písemnou plnou mocí. Zástupce člena – právnické osoby, který jedná na základě plné moci, je povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku a řádně udělenou písemnou plnou mocí.

9.8         Radě přísluší zejména:

a)   formulovat cíle spolku,

b)   vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých shromážděním členů,

c)   rozhodovat o členských záležitostech,

d)   přijímat sdělení členů o ukončení členství,

e)    svolávat shromáždění členů,

f)     volit a odvolávat prezidenta a viceprezidenty spolku, kteří společně s ředitelem tvoří výkonnou radu, a určovat pravomoci výkonné rady,

g)    volit čestného prezidenta a čestné viceprezidenty spolku za jejich významný přínos ve prospěch spolku a Moravskoslezského kraje,

h)   jmenovat a odvolávat ředitele a stanovit podmínky výkonu jeho činnosti,

i)     schvalovat organizační a podpisový řád spolku,

j)     schvalovat v průběhu roku úpravu rozpočtu do výše 30 % schváleného rozpočtu spolku za podmínky zachování vyrovnaného rozpočtu,

k)   svým usnesením převést některé pravomoci podle tohoto článku 9.8 stanov, na výkonnou radu,

l)     kooptovat nové členy na uvolněná místa v radě podle výše uvedených zásad,

m) vyhradit si rozhodování případů, které podle těchto stanov nebo zákona náleží do působnosti jiného orgánu spolku, vyjma působnosti náležející shromáždění členů a revizní komisi.

9.9         Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů.

9.10     Pravidla pro zasedání rady mohou být stanovena v jednacím řádu, který rada schválí.

9.11     Z jednání rady vyhotovuje zápis výkonný aparát spolku. Zápis, jehož přílohou jsou přijatá usnesení rady, obdrží členové rady, revizní komise a výkonný aparát spolku.

 

10. VÝKONNÁ RADA

10.1     Výkonná rada je kolektivním orgánem spolku, který plní funkci poradního a výkonného orgánu spolku, vykonává průběžný dohled nad řízením spolku a vykonává další působnost v rozsahu, v jakém je na ní delegována usnesením rady spolku.

10.2     Výkonná rada je osmičlenná a tvoří ji prezident, šest (6) viceprezidentů a ředitel.

10.3     Prezident a viceprezidenti jsou voleni radou z řad fyzických osob navržených členy rady. Ředitel je fyzickou osobou jmenovanou radou na návrh prezidenta. Odvolat člena výkonné rady může rada na návrh kteréhokoliv člena rady.

10.4     Funkční období výkonné rady je tříleté. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení nové výkonné rady. Je-li v průběhu funkčního období zvolen nový člen výkonné rady, končí jeho funkční období s funkčním obdobím výkonné rady.

10.5     Členové výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemným oznámením adresovaným do rukou prezidenta spolku; prezident a ředitel své odstoupení adresuje radě. Výkon funkce členů výkonné rady končí uplynutím dvou měsíců od dojití oznámení.

10.6     Jednání výkonné rady svolává prezident spolku, popř. kterýkoli z členů výkonné rady, program jednání připravuje ředitel.

10.7     Výkonná rada je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí výkonné rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů.

10.8     Pravidla pro zasedání výkonné rady mohou být stanovena v jednacím řádu, který výkonná rada schválí.

10.9     Z jednání výkonné rady vyhotovuje zápis výkonný aparát spolku. Zápis obdrží členové výkonné rady, rady, revizní komise a výkonný aparát spolku.

 

11. ŘEDITEL

11.1     Ředitel je individuálním statutárním orgánem spolku.

11.2     Řediteli náleží veškerá působnost v rozsahu, v jakém konkrétní otázky tyto stanovy, rozhodnutí rady přijaté v souladu s těmito stanovami, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří do působnosti jiného orgánu spolku.

11.3     Ředitel je členem výkonné rady.

 

12. REVIZNÍ KOMISE

12.1     Revizní komise je pětičlenná, tvoří ji předseda a další čtyři (4) členové.

12.2     Členy revizní komise volí z řad fyzických osob navržených členy spolku shromáždění členů, zvolení členové pak ze svého středu zvolí předsedu. Funkční období členů revizní komise je tříleté.

12.3     Členové revizní komise mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemným oznámením adresovaným do rukou prezidenta spolku. Výkon funkce členů revizní komise končí uplynutím dvou měsíců od dojití oznámení.

12.4     Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v radě.

12.5     Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Revizní komise provádí rovněž kontrolu vedení účtů a hospodaření spolku podle platných právních předpisů České republiky a těchto stanov.

12.6     Revizní komise se ze své činnosti odpovídá shromáždění členů.

12.7     Předseda revizní komise má právo účasti na jednání rady.

12.8     Pravidla pro zasedání revizní komise mohou být stanovena v jednacím řádu, který revizní komise schválí.

 

13. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

13.1     Finanční hospodaření spolku se řídí rozpočtem schváleným na zasedání shromáždění členů pro příslušný kalendářní rok.

13.2     Členský příspěvek je příjmem spolku a je určen pro kalendářní rok.

13.3     Další příjmy mohou být dary, dotace, subvence, příjmy z hlavní a z hospodářské činnosti apod.

13.4     Činnost v orgánech spolku může být finančně ohodnocena, přičemž výši navrhuje rada a schvaluje ji shromáždění členů. Podmínky výkonu funkce ředitele stanoví rada.

13.5     Za řádné hospodaření s hmotným i nehmotným majetkem a s finančními prostředky spolku dle schváleného rozpočtu odpovídá ředitel.

 

14. JEDNÁNÍ ZA SPOLEK

14.1     Spolek zastupuje a jménem spolku je oprávněn podepisovat samostatně a v celém rozsahu ředitel.

 

14.2     Osoba zastupující spolek podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku a funkci připojí svůj vlastnoruční podpis.

14.3     Bližší úpravu jednání a podepisování ve věcech spolku upravuje organizační a podpisový řád spolku.

 

15. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

15.1     O zrušení spolku rozhoduje shromáždění členů, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

15.2     Při rozhodování o zrušení spolku rozhodne shromáždění členů zároveň o jmění spolku.

15.3     Pokud jmění spolku nepřechází na právního nástupce, před zánikem spolku se vyžaduje likvidace. V takovém případě rozhodne shromáždění členů o osobě likvidátora, který následně postupuje s přiměřeným použitím ustanovení o likvidaci právnických osob v občanském zákoníku.

15.4     O rozdělení případného likvidačního zůstatku rozhoduje shromáždění členů.

15.5     Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 O změnách stanov rozhoduje shromáždění členů. Návrh změn nebo doplnění stanov předkládá shromáždění členů rada.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: