GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

 

Správce osobních údajů
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Výstavní 2224/8

709 00  Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 00576310

(dále jen „Sdružení“)

 

 

Subjekt osobních údajů, osobní údaj, zdroj osobních údajů, účel zpracování

 

I.

Zástupci

1. Z důvodu naplnění účelu a zajištění hlavní činnosti Sdružení zpracováváme osobní údaje těchto subjektů údajů:

- zástupci členů Sdružení,

- zástupci spolupracujících institucí

 (dále jen „zástupci“).

 

2. Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, pozice, telefon, e‐mail, sídlo/adresa,  IČ, DIČ, bankovní spojení

 

3. Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů prostřednictvím evidenčního listu člena, prezenčních listin, apod.

 

4. Osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely vedení evidence členů Sdružení a pro komunikaci se zástupci z důvodu poskytování informací o činnosti Sdružení a zasílání informací o službách, akcích a projektech.

 

5. Nezpracováváme údaje pro marketingové účely, ani osobní údaje k těmto účelům dále neposkytujeme jiným zpracovatelům.

 

6. Sdružení tyto údaje zpracovává po dobu trvání členství nebo do odvolání souhlasu.

 

 

II.

Klienti

1. Při organizaci odborných konferencí, seminářů, worshopů a kulturních akcí (dále jen „akce“) zpracováváme osobní údaje těchto subjektů údajů:

- účastníci,

- přednášející,

- obchodní partneři

(dále jen „klienti“).

 

2. Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, organizace, pozice, telefon, e‐mail, sídlo,  IČ, DIČ.

3. Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů, zpravidla on‐line registrací klientů
a prostřednictvím prezenčních listin k pořádaným akcím.

 

4. Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem organizace akcí a pro komunikaci s klienty.

 

5. Nezpracováváme údaje pro marketingové účely, ani osobní údaje k těmto účelům dále neposkytujeme jiným zpracovatelům.

 

6. Klient souhlasí se zveřejněním jména a názvu a adresy pracoviště v seznamu účastníků. Klient souhlasí se zveřejněním fotografií a videí z konání akce na webových stránkách akcí.

 

7. Sdružení tyto údaje zpracovává po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

.

 

III.

Účastníci projektů

 

1. Z důvodu splnění povinností stanovených poskytovateli dotací (např. Ministerstvo práce a sociální věcí ČR) zpracováváme osobní údaje těchto subjektů údajů:

- podpořené osoby,

- členové realizačních týmů projektů - zaměstnanci Sdružení, partneři projektů, dodavatelé podílející se na realizaci těchto projektů

(dále jen “účastníci projektů“)

 

2. Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, datum narození, telefon, e‐mail.

 

3. Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů prostřednictvím Monitorovacího listu podpořené osoby, Dohody o vstupu do projektu, prezenčních listin, případně dalších obdobných dokumentů dle požadavků příslušného poskytovatele dotace.

 

4. Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem vyhotovení zpráv o realizaci projektu, evidence podpořených osob a výpočtu indikátorů pro potřeby zpracování zpráv o realizaci projektu (Informační systém ESF 2014+) a pro komunikaci s podpořenou osobou.

 

5. Osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování po dobu deseti let od ukončení realizace projektu.

 

6. U projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, na které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost, je Sdružení oprávněno zpracovávat osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem - tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

1. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Radúz Mácha

 

2. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami a jsou náležitě zabezpečeny.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

Osobní údaje můžeme poskytovat bez souhlasu klienta nebo poskytujícího údaje subjektům uvedeným v „Nařízení“.

 

 

Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány

 

1. Osobní údaje zpracováváme minimálně po dobu trvání existence některého z důvodu, pro který se osobní údaje zpracovává.

 

2. Pokud pominou důvody pro zpracování osobních údajů, provádíme zpracování osobních údajů již pouze v podobě archivace, po dobu nezbytnou ke splnění zákonných lhůt pro archivaci.

 

3. Po uplynutí lhůt podle odst. 1 a 2 provedeme výmaz osobních údajů, které jsou zpracovávány elektronicky.

 

 

Práva subjektu údajů

 

I. Právo na přístup k osobním údajům

 

1. Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 

2. Poskytneme na žádost subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob a pokud je možno prostřednictvím elektronické formy subjekt údajů dostatečně určitě identifikovat. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

3. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, které se vztahují na předání.

 

 

II. Právo na opravu

 

Subjekt údajů má právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

III. Právo vznést námitku

 

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vč. profilování osobních údajů, které se jej týkají, pokud se jedná o zpracování v těchto případech:

 

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušeného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údaj vyžadující ochranu osobních údajů.

 

2. Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

IV. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 

1. Subjekt údajů má právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.

 

2. Pokud bychom zveřejnili osobní údaje, které jsme povinni podle odst. 1 vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovalo zpracovatele, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 

 

V. Právo na omezení zpracování

 

1. Subjekt údajů má právo na to, abychom omezili zpracování (např. znepřístupnění vybraných údajů

příjemcům nebo dočasným odstraněním z internetových stránek) v těchto případech:

 

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou
k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

 

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho
o omezení jejich použití;

 

c) pokud již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. III, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů, bude zpracování omezeno.

 

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je společenstvím předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

 

VI. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

 

1. Oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem II, odst. 1 článku IV. a čl. V. s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

2. Informujeme subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

 

VII. Právo na přenositelnost údajů

 

Vzhledem k tomu, že provádíme pouze zákonné zpracování osobních údajů, a zpracování není prováděno automatizovaně, subjekt údajů nemá právo na přenositelnost údajů na jiného správce podle čl. 20 Nařízení.

 

 

VIII. Právo na informace v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

 

1. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

2. Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je‐li splněna kterákoli z těchto podmínek:

- zavedli jsme náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita
u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů,

- přijali jsme následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů podle odstavce 1 se již pravděpodobně neprojeví.

 

 

IX. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: