Konference TRANSPORT: Na výstavbu dopravní infrastruktury v kraji půjde v příštím roce zhruba 3,7 miliardy korun z rozpočtu SFDI, v dalších letech mnohem více

Konference TRANSPORT: Na výstavbu dopravní infrastruktury v kraji půjde v příštím roce zhruba 3,7 miliardy korun z rozpočtu SFDI, v dalších letech mnohem více

04.11.2015

Na stavby a modernizace silnic a železnic v Moravskoslezském kraji je v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro příští rok připraveno více než 3,7 miliardy korun, v letech 2017 a 2018 bude tato částka v jednotlivých letech až dvojnásobná. Vyplývá to z informací, které zveřejnil SFDI na konferenci TRANSPORT 2015. Tu pořádá v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava 4. listopadu 2015 za účasti řady odborníků na dopravu a logistiku z Česka, Slovenska a Polska Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

„Na základě návrhů nejvýznamnějších státních investorů, tedy Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravy cesty, byly do navrženého rozpočtu na rok 2016 zařazeny v Moravskoslezském kraji akce v celkovém objemu více než 3,7 mld. korun a pro rok 2017 akce za 8,9 mld. korun, respektive pro rok 2018 akce dosahující 7,7 mld. korun. Tedy jinými slovy řečeno, jedná se o velmi významný objem zdrojů směřujících do tohoto regionu, pokud bereme v úvahu celkové objemy rozpočtu SFDI na tyto roky,“ upřesnil Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, s tím, že dále jsou v rozpočtu SFDI v dostatečné výši alokovány prostředky na opravy a údržbu již vybudované dopravní infrastruktury a přípravu akcí.

Mezi stěžejní a nejnákladnější akce z oblasti silniční infrastruktury v příštím roce budou patřit například stavby na silnici I/11 jako Nebory - Oldřichovice, na kterou v roce 2016 z národních zdrojů i evropských fondů půjde zhruba 678 milionů korun, a Oldřichovice – Bystřice, kde se počítá s částkou asi 845 milionů korun, potom také úsek Ostrava prodloužená Rudná – hranice okresu Opava, na který je vyčleněno zhruba 656 milionů korun. Dále je to silnice I/68 na části Třanovice - Nebory, na kterou půjde 138 milionů korun, nebo R48 Frýdek - Místek obchvat. „Z oblasti železniční infrastruktury bych chtěl zmínit zejména optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek - Místek – Český Těšín a optimalizace železniční stanice Český Těšín,“ uvedl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury.

V regionu budou v příštím roce také pokračovat opravy a modernizace silnic II. a III. třídy, které spravuje kraj. „Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vymezilo prioritní síť silnic II. a III. třídy,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík. Tyto komunikace zajišťují v kraji napojení na dálnici, rychlostní silnice a silnice I. třídy.

Na prioritní síti silnic II. a III. tříd se v současné době připravují projekty v hodnotě více než 2,5 mld. korun. „Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje již schválilo zahájení realizace projektů „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ a „Rekonstrukce mimoúrovňového křížení komunikací Bazaly - I. etapa“ v předpokládané hodnotě 218 mil. korun a zahájení přípravy vybraných staveb projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 s předpokládanými náklady 1,364 mld. korun. V rámci tohoto projektu by mělo být rekonstruováno celkem 61,87 km komunikací včetně mostních objektů, a v případě akce „Přeložka silnice II/461 Opava jihovýchodní obchvat“ také 0,6 km nové komunikace,“ upřesnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Dopravní infrastruktura v Moravskoslezském kraji se postupně buduje a zlepšuje, ale stále ještě není dostatečná. „Spokojeni určitě nemůžeme být. Zejména západovýchodní silniční trasa tzv. Slezského kříže, to je komunikace I/11-I/57, není zdaleka v potřebném stavu. Výstavba jeho západní části směrem na Opavu, Krnov a Polsko probíhá rovněž s obtížemi a navíc je tento úsek potřebné zařadit do transevropské dopravní sítě TEN-T,“ uvedl vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala.

Rovněž stavba prodloužené Rudné, která má vyřešit dopravu v Ostravě – Porubě, nejen z pohledu extrémního dopravního zatížení kolem fakultní nemocnice a Vysoké školy báňské – TU Ostrava, ale zejména z pohledu zlepšení kvality ovzduší v tomto prostoru, neprobíhá tak, jak by měla. „Přestože se jedná o známý a vleklý problém, realita je taková, že tato stavba bude dokončena možná v létech 2018 až 2019, tedy po dobu tří až čtyř let se situace v daném prostoru nezlepší, spíše jen zhorší. Znovu musím vyzvat všechny zainteresované, aby zásadním způsobem přehodnotili způsob přípravy staveb tak, aby k obdobným situacím v budoucnu nedocházelo,“ zdůraznil Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Také železnice potřebuje dále modernizovat. „V případě II. tranzitního železničního koridoru je nutné zahájit dosud chybějící modernizaci ostravského železničního uzlu, který kapacitně a rychlostně limituje provoz na této mimořádně vytížené mezinárodní železniční trase,“ řekl Jiří Cienciala s tím, že stav dopravní infrastruktury byl také předmětem výjezdního zasedání vlády v Ostravě letos v červenci a hlavní doporučení vzešlá z diskusí v regionu byla zařazena do materiálu Koncepce hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a začne je rozpracovávat vládní meziresortní tým.

Výstavba dopravní infrastruktury v kraji je ovlivněna rovněž realizací a modernizací návazných dopravních projektů s republikovým nebo regionálním významem na území České republiky, především se jedná o střední Moravu, kde již dávno měla být dokončena rychlostní komunikace z Olomouce do Hradce Králové, ale také sousedního Slovenska a Polska. „Dokončení stávající dopravní infrastruktury a její modernizace na celém území TRITIE, zejména s důrazem na železniční spojení včetně rychlostní železnice, splavnění Odry minimálně po Ostravu a Váhu po Žilinu, vytvoří předpoklady pro budování mezinárodního logistického a průmyslového centra na česko-polské hranici s aktivním zapojením Slovenska,“ dodal Pavel Bartoš.

Konference TRANSPORT se koná letos již po devatenácté. Finančně ji podpoří ze svých rozpočtů Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj a statutární město Ostrava. Na konferenci byla rovněž podepsána Deklarace o vzájemné podpoře a koordinaci při prosazování rozvoje dopravní infrastruktury a při pořádání akcí s dopravní tématikou. Deklaraci podepsala Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

 

Mgr. Karin Pelikánová

mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

gsm: +420 606 127 049

e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: